преглед

на търг

9820-2452

Търг 9820-2452 - ДГС Смядово

Обект No. 8-2-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 181, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 181м³

Начална цена: 13500.00 лв.

Стъпка: 405 лв.

Гаранция: 675 лв.

Първа дата: 06.06.2017, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване