преглед

на търг

2700-2608

Търг 2700-2608 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. Пакет1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб, ела, здгл

Дървесина (м³): Едра: 69, Средна: 25, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 48

Общо: 142м³

Начална цена: 9673.07 лв.

Стъпка: 190 лв.

Гаранция: 484 лв.

Първа дата: 08.09.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване