преглед

на търг

9751-2639

Търг 9751-2639 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-3-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, лп, ак

Дървесина (м³): Едра: 29, Средна: 299, Дребна: 34

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 362м³

Начална цена: 17725.00 лв.

Стъпка: 177 лв.

Гаранция: 886 лв.

Първа дата: 11.10.2017, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване