преглед

на търг

9751-2636

Търг 9751-2636 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-1-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: см, чб, лп, ак

Дървесина (м³): Едра: 12, Средна: 257, Дребна: 42

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 311м³

Начална цена: 15210.00 лв.

Стъпка: 152 лв.

Гаранция: 761 лв.

Първа дата: 11.10.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване