преглед

на търг

2950-2649

Търг 2950-2649 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1710-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 37, Средна: 4, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 41м³

Начална цена: 4313.64 лв.

Стъпка: 86 лв.

Гаранция: 216 лв.

Първа дата: 13.10.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване