преглед

на търг

2050-2635

Търг 2050-2635 - ДГС ИХТИМАН

Обект No. 1708

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: здб, бл, дб

Дървесина (м³): Едра: 8, Средна: 12, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 993, ОЗМ: 0

Общо: 1013м³

Начална цена: 68495.00 лв.

Стъпка: 685 лв.

Гаранция: 3425 лв.

Първа дата: 03.10.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване