преглед

на търг

2772-2547

Търг 2772-2547 - ДГС МЕСТА

Обект No. 1713

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 453, Средна: 147, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 159, ОЗМ: 57

Общо: 839м³

Начална цена: 68899.00 лв.

Стъпка: 700 лв.

Гаранция: 3445 лв.

Първа дата: 01.08.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване