преглед

на търг

2772-2546

Търг 2772-2546 - ДГС МЕСТА

Обект No. 1714

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 598, Средна: 192, Дребна: 20

Дърва (м³): За огрев: 168, ОЗМ: 96

Общо: 1074м³

Начална цена: 89805.00 лв.

Стъпка: 900 лв.

Гаранция: 4490 лв.

Първа дата: 01.08.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване