преглед

на търг

2772-2548

Търг 2772-2548 - ДГС МЕСТА

Обект No. 1710

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, бк

Дървесина (м³): Едра: 398, Средна: 125, Дребна: 17

Дърва (м³): За огрев: 94, ОЗМ: 44

Общо: 678м³

Начална цена: 58276.00 лв.

Стъпка: 600 лв.

Гаранция: 2914 лв.

Първа дата: 01.08.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване