преглед

на търг

2460-2497

Търг 2460-2497 - ДГС ТРЪН

Обект No. 1709

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб, гбр, дб

Дървесина (м³): Едра: 2, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 867, ОЗМ: 0

Общо: 869м³

Начална цена: 55832.00 лв.

Стъпка: 560 лв.

Гаранция: 2792 лв.

Първа дата: 04.07.2017, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване