преглед

на търг

2460-2491

Търг 2460-2491 - ДГС ТРЪН

Обект No. 1703

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 22, Средна: 2, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1032, ОЗМ: 0

Общо: 1056м³

Начална цена: 68028.00 лв.

Стъпка: 680 лв.

Гаранция: 3401 лв.

Първа дата: 04.07.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване