преглед

на търг

2850-2487

Търг 2850-2487 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 1703-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 44, Средна: 6, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 50м³

Начална цена: 4101.00 лв.

Стъпка: 85 лв.

Гаранция: 205 лв.

Първа дата: 29.06.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване