преглед

на търг

2780-2450

Търг 2780-2450 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 1703-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 564, Средна: 105, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 4, ОЗМ: 0

Общо: 673м³

Начална цена: 52985.00 лв.

Стъпка: 1600 лв.

Гаранция: 2649 лв.

Първа дата: 06.06.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване