преглед

на търг

2460-2446

Търг 2460-2446 - ДГС ТРЪН

Обект No. 1711-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 322, Средна: 357, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 56, ОЗМ: 0

Общо: 743м³

Начална цена: 40157.00 лв.

Стъпка: 40157 лв.

Гаранция: 2008 лв.

Първа дата: 02.06.2017, 16:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване