преглед

на търг

2460-2441

Търг 2460-2441 - ДГС ТРЪН

Обект No. 1706

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 686, ОЗМ: 0

Общо: 686м³

Начална цена: 44041.00 лв.

Стъпка: 440 лв.

Гаранция: 2202 лв.

Първа дата: 02.06.2017, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване