преглед

на търг

2347-2436

Търг 2347-2436 - ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА

Обект No. 1714

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, гбр, трп, дб

Дървесина (м³): Едра: 15, Средна: 42, Дребна: 14

Дърва (м³): За огрев: 360, ОЗМ: 73

Общо: 504м³

Начална цена: 33758.00 лв.

Стъпка: 337 лв.

Гаранция: 1688 лв.

Първа дата: 02.06.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване