преглед

на търг

2347-2435

Търг 2347-2435 - ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА

Обект No. 1705

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: здб, бл, гбр, дб

Дървесина (м³): Едра: 5, Средна: 39, Дребна: 14

Дърва (м³): За огрев: 262, ОЗМ: 94

Общо: 414м³

Начална цена: 28571.00 лв.

Стъпка: 285 лв.

Гаранция: 1429 лв.

Първа дата: 02.06.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване