преглед

на търг

2347-2420

Търг 2347-2420 - ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА

Обект No. 1702

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бл

Дървесина (м³): Едра: 5, Средна: 42, Дребна: 68

Дърва (м³): За огрев: 44, ОЗМ: 23

Общо: 182м³

Начална цена: 9001.00 лв.

Стъпка: 90 лв.

Гаранция: 450 лв.

Първа дата: 19.05.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване