преглед

на търг

2347-2419

Търг 2347-2419 - ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА

Обект No. 1713С

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 78, Средна: 282, Дребна: 56

Дърва (м³): За огрев: 69, ОЗМ: 11

Общо: 496м³

Начална цена: 24000.14 лв.

Стъпка: 240 лв.

Гаранция: 1200 лв.

Първа дата: 19.05.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване