преглед

на търг

2595-2403

Търг 2595-2403 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 1718-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, дб

Дървесина (м³): Едра: 107, Средна: 109, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 309, ОЗМ: 18

Общо: 550м³

Начална цена: 29783.00 лв.

Стъпка: 300 лв.

Гаранция: 1489 лв.

Първа дата: 03.05.2017, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване