преглед

на търг

2347-2230

Търг 2347-2230 - ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА

Обект No. 1710

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 21, Средна: 80, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 57, ОЗМ: 15

Общо: 188м³

Начална цена: 10055.00 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 503 лв.

Първа дата: 07.03.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване