преглед

на търг

2772-2202

Търг 2772-2202 - ДГС МЕСТА

Обект No. 1705

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 509, Средна: 213, Дребна: 44

Дърва (м³): За огрев: 183, ОЗМ: 78

Общо: 1027м³

Начална цена: 79623.00 лв.

Стъпка: 800 лв.

Гаранция: 3981 лв.

Първа дата: 15.02.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване