преглед

на търг

9700-2699

Търг 9700-2699 - ДГС Шумен

Обект No. 9-15-2017

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бк, здб, гбр, лп, трп

Дървесина (м³): Едра: 131.32, Средна: 40.74, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 85

Общо: 257.06м³

Начална цена: 18406.50 лв.

Стъпка: 552 лв.

Гаранция: 920 лв.

Първа дата: 06.12.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване