преглед

на търг

7700-2687

Търг 7700-2687 - ДГС Търговище

Обект No. 16-2-2017

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесина (м³): Едра: 18, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 11, ОЗМ: 0

Общо: 29м³

Начална цена: 1932.10 лв.

Стъпка: 55 лв.

Гаранция: 97 лв.

Първа дата: 29.11.2017, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване