преглед

на търг

7700-2686

Търг 7700-2686 - ДГС Търговище

Обект No. 16-1-2017

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 16.5, ОЗМ: 0

Общо: 28.5м³

Начална цена: 1541.10 лв.

Стъпка: 45 лв.

Гаранция: 77 лв.

Първа дата: 29.11.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване