преглед

на търг

9900-2674

Търг 9900-2674 - ДГС Нови пазар

Обект No. 18-2-2017

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: лп

Дървесина (м³): Едра: 10, Средна: 14.4, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 29.4, ОЗМ: 6

Общо: 59.8м³

Начална цена: 2805.00 лв.

Стъпка: 80 лв.

Гаранция: 140 лв.

Първа дата: 15.11.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване