преглед

на търг

9700-2662

Търг 9700-2662 - ДГС Шумен

Обект No. 9-14-2017

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бк, здб, гбр, лп, трп

Дървесина (м³): Едра: 131.32, Средна: 37.21, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 55.82

Общо: 224.35м³

Начална цена: 16390.95 лв.

Стъпка: 490 лв.

Гаранция: 820 лв.

Първа дата: 08.11.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване