преглед

на търг

9170-2654

Търг 9170-2654 - ДГС Суворово

Обект No. 12-1-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 22.2, Дребна: 13.2

Дърва (м³): За огрев: 49, ОЗМ: 0

Общо: 84.4м³

Начална цена: 4440.00 лв.

Стъпка: 130 лв.

Гаранция: 222 лв.

Първа дата: 27.10.2017, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване