преглед

на търг

9200-2640

Търг 9200-2640 - ДГС Провадия

Обект No. 13-1-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 27.5, ОЗМ: 0

Общо: 27.5м³

Начална цена: 2100.00 лв.

Стъпка: 21 лв.

Гаранция: 105 лв.

Първа дата: 11.10.2017, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване