преглед

на търг

9751-2637

Търг 9751-2637 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-2-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, лп, ак, срлп

Дървесина (м³): Едра: 29, Средна: 390, Дребна: 37

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 456м³

Начална цена: 22810.00 лв.

Стъпка: 228 лв.

Гаранция: 1141 лв.

Първа дата: 11.10.2017, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване