преглед

на търг

9870-2628

Търг 9870-2628 - ДГС Върбица

Обект No. 7-14-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, здгл

Дървесина (м³): Едра: 169.14, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 169.14м³

Начална цена: 16171.04 лв.

Стъпка: 400 лв.

Гаранция: 809 лв.

Първа дата: 20.09.2017, 11:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване