преглед

на търг

9600-2623

Търг 9600-2623 - ДГС Г.Тошево

Обект No. 15-1-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: тп, ак, чрн, амяс

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 18, Дребна: 18

Дърва (м³): За огрев: 145, ОЗМ: 0

Общо: 181м³

Начална цена: 10529.00 лв.

Стъпка: 106 лв.

Гаранция: 526 лв.

Първа дата: 20.09.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване