преглед

на търг

9700-2610

Търг 9700-2610 - ДГС Шумен

Обект No. 9-13-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бк, лп, трп

Дървесина (м³): Едра: 10.78, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 186.28

Общо: 197.06м³

Начална цена: 12208.65 лв.

Стъпка: 360 лв.

Гаранция: 610 лв.

Първа дата: 13.09.2017, 10:00

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване