преглед

на търг

9700-2607

Търг 9700-2607 - ДГС Шумен

Обект No. 9-12-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: лп

Дървесина (м³): Едра: 201.31, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 227.09

Общо: 428.4м³

Начална цена: 31681.50 лв.

Стъпка: 950 лв.

Гаранция: 1584 лв.

Първа дата: 05.09.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване