преглед

на търг

9300-2606

Търг 9300-2606 - ДГС Добрич

Обект No. 14-7-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 69, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 322, ОЗМ: 0

Общо: 391м³

Начална цена: 26600.00 лв.

Стъпка: 266 лв.

Гаранция: 1330 лв.

Първа дата: 01.09.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване