преглед

на търг

9300-2604

Търг 9300-2604 - ДГС Добрич

Обект No. 14-5-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесина (м³): Едра: 35, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 208, ОЗМ: 0

Общо: 243м³

Начална цена: 16951.00 лв.

Стъпка: 170 лв.

Гаранция: 848 лв.

Първа дата: 01.09.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване