преглед

на търг

9300-2603

Търг 9300-2603 - ДГС Добрич

Обект No. 14-4-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 30, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 378, ОЗМ: 0

Общо: 408м³

Начална цена: 28006.00 лв.

Стъпка: 280 лв.

Гаранция: 1400 лв.

Първа дата: 01.09.2017, 10:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване