преглед

на търг

9300-2601

Търг 9300-2601 - ДГС Добрич

Обект No. 14-2-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, срлп

Дървесина (м³): Едра: 17, Средна: 308, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 316, ОЗМ: 0

Общо: 641м³

Начална цена: 37113.00 лв.

Стъпка: 371 лв.

Гаранция: 1856 лв.

Първа дата: 01.09.2017, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване