преглед

на търг

9700-2549

Търг 9700-2549 - ДГС Шумен

Обект No. 9-10-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бк, здб, гбр, лп, трп

Дървесина (м³): Едра: 73.85, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 40.58

Общо: 114.43м³

Начална цена: 8309.70 лв.

Стъпка: 245 лв.

Гаранция: 415 лв.

Първа дата: 04.08.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване