преглед

на търг

9870-2488

Търг 9870-2488 - ДГС Върбица

Обект No. 7-13-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 98.16, Средна: 9.63, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 107.79м³

Начална цена: 10031.81 лв.

Стъпка: 300 лв.

Гаранция: 502 лв.

Първа дата: 30.06.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване