преглед

на търг

9870-2479

Търг 9870-2479 - ДГС Върбица

Обект No. 7-12-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 215.85, Средна: 8.99, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 224.84м³

Начална цена: 19864.16 лв.

Стъпка: 590 лв.

Гаранция: 993 лв.

Първа дата: 28.06.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване