преглед

на търг

9870-2477

Търг 9870-2477 - ДГС Върбица

Обект No. 7-10-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 169.87, Средна: 6.24, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 176.11м³

Начална цена: 16148.14 лв.

Стъпка: 480 лв.

Гаранция: 807 лв.

Първа дата: 28.06.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване