преглед

на търг

7900-2468

Търг 7900-2468 - ДГС Омуртаг

Обект No. 17-2-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 50.62, Средна: 26.6, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 24, ОЗМ: 0

Общо: 101.22м³

Начална цена: 6725.50 лв.

Стъпка: 200 лв.

Гаранция: 336 лв.

Първа дата: 15.06.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване