преглед

на търг

9700-2427

Търг 9700-2427 - ДГС Шумен

Обект No. 9-8-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: гбр, лп

Дървесина (м³): Едра: 16.28, Средна: 17.44, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 118.64

Общо: 152.36м³

Начална цена: 9647.40 лв.

Стъпка: 280 лв.

Гаранция: 482 лв.

Първа дата: 31.05.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване