преглед

на търг

9870-2391

Търг 9870-2391 - ДГС Върбица

Обект No. 7-9-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 147.21, Средна: 7.18, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 154.39м³

Начална цена: 13939.21 лв.

Стъпка: 400 лв.

Гаранция: 697 лв.

Първа дата: 27.04.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване