преглед

на търг

9870-2390

Търг 9870-2390 - ДГС Върбица

Обект No. 7-8-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 139.02, Средна: 1.39, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 140.41м³

Начална цена: 13365.15 лв.

Стъпка: 400 лв.

Гаранция: 668 лв.

Първа дата: 27.04.2017, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване