преглед

на търг

9870-2389

Търг 9870-2389 - ДГС Върбица

Обект No. 7-7-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 158.5, Средна: 8.01, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 166.51м³

Начална цена: 14307.65 лв.

Стъпка: 400 лв.

Гаранция: 715 лв.

Първа дата: 27.04.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване