преглед

на търг

7900-2375

Търг 7900-2375 - ДГС Омуртаг

Обект No. 17-1-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 94, Средна: 24, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 175, ОЗМ: 0

Общо: 293м³

Начална цена: 13600.00 лв.

Стъпка: 140 лв.

Гаранция: 680 лв.

Първа дата: 21.04.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване