преглед

на търг

9700-2347

Търг 9700-2347 - ДГС Шумен

Обект No. 9-6-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: лп

Дървесина (м³): Едра: 106.81, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 22.45

Общо: 129.26м³

Начална цена: 9357.75 лв.

Стъпка: 280 лв.

Гаранция: 468 лв.

Първа дата: 12.04.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване