преглед

на търг

9870-2266

Търг 9870-2266 - ДГС Върбица

Обект No. 7-5-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 123.19, Средна: 36.98, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 160.17м³

Начална цена: 14565.90 лв.

Стъпка: 200 лв.

Гаранция: 728 лв.

Първа дата: 17.03.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване